Op alle door ons gemonteerde fietsen, scooters en motoren is er garantie van 2 jaar op fabrieksfouten, tenzij anders vermeld. Fietsen aangekocht in de originele fabrieksverpakking , gemonteerd door de aankoper zelf, genieten niet van deze garantie. Wanneer een product een fabricagefout vertoont, wordt dit steeds per mail of fax aan ons gemeld en zullen wij alles in het werk stellen om dit op te lossen. Wij vragen om het product ter nazicht aan te bieden in ons magazijn. Dit tot 7 dagen na aankoopdatum. Alle door de koper opgehaalde goederen worden ter plaatse gecontroleerd, nadien is het niet meer mogelijk onze firma aansprakelijk te stellen voor beschadigde of onvolledige bestellingen.

Alle goederen en/of diensten geleverd door Electric Scooters & Bikes BV, Bruggesteenweg 261, 8830 Hooglede-Gits, 0440.008.133 RPR Gent (afdeling Kortrijk) en alle facturen vanwege Electric Scooters & Bikes BV zijn uitsluitend onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen enkel aanvaard worden mits schriftelijk akkoord van Electric Scooters & Bikes BV.

Offertes opgesteld door Electric Scooters & Bikes BV zijn steeds vrijblijvend. Zij kunnen aangepast worden in functie van een stijging van de lonen, lasten, prijs van de materialen e.d.

Leverings- of herstellingstermijnen worden enkel ter informatie meegedeeld en kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering ingeval van gebeurlijke vertragingen in de levering van goederen en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Electric Scooters & Bikes BV en de klant.

Bestellingen kunnen door de klant niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Electric Scooters & Bikes BV. In geval van eenzijdige annulatie van een bestelling door de klant is de klant het betaalde voorschot voor de bestelling aan Electric Scooters & Bikes BV verschuldigd als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Electric Scooters & Bikes BV om alle kosten en schade terug te vorderen die voortvloeien uit de schending van het contract door de klant. Mocht er nog geen voorschot betaald zijn, wordt er 15% van de aankoopsom of een minimum van € 750 aangerekend als forfaitaire schadevergoeding.

De inontvangstname van de goederen door de klant geldt als akkoord en aanvaarding van de geleverde goederen en/of diensten door Electric Scooters & Bikes BV. Voor klanten die niet onder de toepassing vallen van de wet van 1 september 2004, moeten klachten over zichtbare gebreken op het moment van ontvangst schriftelijk gemeld worden en klachten over andere dan zichtbare gebreken binnen de acht kalenderdagen na de datum van ontvangst per aangetekend schrijven gemeld worden aan Electric Scooters & Bikes BV. Voor klanten die wel onder de toepassing vallen van de wet van 1 september 2004, moet de klant zijn klacht per aangetekend schrijven melden binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek. Het indienen van een klacht is geen geldige reden tot niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur door de klant. In elk geval zal Electric Scooters & Bikes BV nooit gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding aan de klant die hoger is dan de prijs van de geleverde goederen en/of diensten aan de desbetreffende klant.

Elke factuur is betaalbaar binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum of ten laatste op het moment van de afhaling of levering. In geval van laattijdige betaling is de klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd ten belope van 1,5% per begonnen kalendermaand, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EUR voor administratiekosten, onverminderd het recht van Electric Scooters & Bikes BV om alle hieruit voortvloeiende kosten en schade terug te vorderen.

De klant is verplicht om de herstelde goederen ten laatste één maand na de door Electric Scooters & Bikes BV opgegeven herstellingsdatum af te halen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-naleving van deze verplichting is de klant een vergoeding voor bewaargeving verschuldigd van 10 EUR per dag na de door Electric Scooters & Bikes BV opgegeven herstellingsdatum.

Electric Scooters & Bikes BV is steeds gerechtigd zijn retentierecht uit te oefenen ten aanzien van in herstelling gegeven goederen zolang de klant de factuur met betrekking tot de herstelde goederen niet of niet volledig heeft voldaan.

Electric Scooters & Bikes BV blijft eigenaar van de verkochte goederen zolang de klant zijn verplichtingen ten aanzien van Electric Scooters & Bikes BV niet volledig heeft voldaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, is de klant verplicht Electric Scooters & Bikes BV daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Electric Scooters & Bikes BV is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verbintenissen in geval van overmacht. Bij overmacht is Electric Scooters & Bikes BV gemachtigd haar verbintenissen tijdelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

Elk geschil inzake het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst tussen Electric Scooters & Bikes BV en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank of het vredegerecht, naar keuze van Electric Scooters & Bikes BV, van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.